NEEM CONTACT OP

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden ECO OG Nutrition B.V.
voor zakelijke klanten


Onder ‘ECO OG NUTRITION.’ wordt in deze voorwaarden en op de website verstaan:

• De BV, ECO OG Nutrition B.V.;
• statutair gevestigd te Schinveld, Nederland;
• kantoorhoudende op het adres:
• hierna te noemen:”Ondernemer”

Bouwbergstraat 62
6451 GP SCHINVELD
Nederland

• Telefoonnummer: 0031-6-34103536
• Emailadres: contact@og-nutrition.com;
• KvK-nummer: 88494780;
BTW-nummer: NL8646.52.288.B.01

Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 01 januari 2023

Artikel 1 - Toepassingsgebied
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op
• Elk aanbod van de Ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Ondernemer en Afnemer
2. De door Afnemer gehanteerde voorwaarden worden door de Ondernemer uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de overeenkomst.
3. Door een bestelling te plaatsen, accepteert Afnemer gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden en verklaart Afnemer deze gelezen en begrepen te hebben.
4. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de Ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de Ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt afgesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door Afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
5. De bepalingen uit de offerte, aanbieding of overeenkomst gaan voor, als deze strijdig zijn met de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden.
6. Voor de toepassing van de voorwaarden wordt een elektronisch bericht gelijkgesteld aan en schriftelijk bericht.

Artikel 2 - Offertes en aanbiedingen
1. Al onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Dit geldt ook voor de leverbaarheid, levertijd, prijsstelling en uitvoering.
2. Levering geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst vermelde prijzen en tarieven. Alle door de Ondernemer gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzend en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Ook kan de Ondernemer de prijzen en tarieven wijzigen.
3. Een offerte is eenmalig. Voor toekomstige overeenkomsten kunt u dus niet uitgaan van dezelfde afspraken.
4. Offertes die meerdere producten bevatten moeten in zijn geheel worden geaccepteerd.
5. Vergissingen of verschrijvingen mogen door ons worden hersteld. U kunt daar geen rechten aan ontlenen.
6. Alle prijzen zijn inclusief btw.
7. Onze offertes vervallen 14 kalenderdagen na dagtekening van de offerte, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.


Artikel 3 - Verbod levering grootschalige, illegale en professionele hennepteelt.
In het kader van de onderzoeks plicht zal Afnemer bij het plaatsen van zijn bestelling bij Ondernemer verklaren dat de door hem bestelde producten niet bestemd zijn om te worden gebruikt, beschikbaar gesteld, afgeleverd, bereid, bewerkt, verwerkt, te koop aangeboden, verkocht, verstrekt of vervoerd ten behoeve van of in relatie tot de grootschalige, illegale of professionele hennepteelt. Ondernemer is bevoegd aan de levering van producten voorwaarden te verbinden die zo veel mogelijk moeten waarborgen dat de producten niet zullen worden toegepast bij de grootschalige, illegale of professionele hennepteelt.

Artikel 4 - Totstandkoming en einde van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand na ontvangst van schriftelijke bevestiging van de bestelling door Afnemer. 2. De bestelling zal zo spoedig mogelijk worden bevestigd door Ondernemer aan Afnemer.
3. Ondernemer is te allen tijde vrij om een bestelling of aanvraag van Afnemer af te wijzen.
4. Afnemer, die (NAW) gegevens in het kader van de overeenkomst verstrekt, garandeert dat deze juist, volledig en up-to-date zijn. Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Ondernemer te melden.
5. De overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de betreffende producten beschikbaar zijn.
6. Ontbindende voorwaarde voor Ondernemer zonder dat Ondernemer een ingebrekestelling en schadevergoeding of betaling verschuldigd is kan Ondernemer ontbinden in de volgende gevallen:
- Afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet (tijdig) nakomt
- Er voor Afnemer faillissement wordt aangevraagd
- Er aan Afnemer surseance van betaling is verleend
- Wanneer Afnemer, natuurlijk persoon, de wet schuldsanering natuurlijke personen wordt toegepast
- De onderneming van Afnemer wordt ontbonden, geliquideerd, anderszins beëindigd en/of zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ondernemer aan een derde wordt overgedragen.
De bovenstaande redenen de mogelijkheid van ontbinding op grond van de wet onverlet laat.
Ondernemer is te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, tenzij in de overeenkomst anders bepaald is.

Artikel 5 - Annulering
1. Zakelijke klanten kunnen niet eenzijdig besluiten een overeenkomst te ontbinden dan wel niet na te komen, tenzij we daar schriftelijk toestemming voor hebben verleend.
2.Zakelijke klanten zijn in alle gevallen een schadevergoeding verschuldigd van tenminste 10% van het factuurbedrag. alsmede alle door ons gemaakte kosten, met een minimum van € 15 per orderlijn.

Artikel 6 - Prijzen en betaling
1. Genoemde prijzen (tenzij anders vermeld) zijn inclusief BTW en in Euro.
2. De prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
3. De prijzen zijn exclusief verzendkosten welke afzonderlijk kenbaar worden gemaakt.
4. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na het plaatsen van de order op het door ons aangegeven rekeningnummer.
5. Voor betaling kan gebruik worden gemaakt van de op de website vermelde betalingsmogelijkheden en onder de daarbij vermelde voorwaarden. Wij zijn gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden, zoals vooruitbetaling. De levertijd gaat in dat geval in op het moment dat de betaling door ons is ontvangen. 6. Wij kunnen ons op de hoogte stellen of u aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van een overeenkomst. Indien wij op grond van dit onderzoek gronden hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, zijn wij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden, zoals vooruitbetaling. De levertijd gaat in dat geval in op het moment dat de betaling door ons is ontvangen.
8. Indien betaling plaatsvindt op rekening dan is een betalingstermijn van 14 dagen van toepassing tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Betaling moet plaatsvinden op het door ons aangegeven rekeningnummer.
9. Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de vervaldatum een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, dan is deze rente verschuldigd, over het openstaande bedrag. Een gedeelte van de maand wordt daarbij als een volledige maand gerekend. Er is hiervoor geen ingebrekestelling vereist.
10. Alle buitengerechtelijke kosten verbonden aan een eventuele invordering komen ten laste van u. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van het te vorderen totaalbedrag (met een minimum van € 125,- en worden verschuldigd op het moment dat de vordering ter incasso uit handen wordt gegeven, onverminderd ons recht om het surplus van deze kosten op u te verhalen.
11. In geval van niet-tijdige betaling zijn wij gerechtigd alle verdere leveranties te staken, zonder gehouden te zijn om, na ontvangst van de achterstallige betalingen, alsnog te leveren.
12. U bent niet gerechtigd tot verrekening van het door u aan ons verschuldigde.
13. Als u tijdig reclameert, schort dit uw betalingsverplichting niet op. U bent ook in dat geval ook nog steeds verplicht tot afname en betaling van overige bestelde producten.
14. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten ook de betalingsverplichting niet op. Als er onjuistheden staan in betaalgegevens, moet u dit direct aan ons melden.

Artikel 7 - Afbeeldingen en specificaties
1. Alle afbeeldingen van producten alsmede bijbehorende specificaties, maten en gegevens zoals weergegeven op de website ‘Ecoledsystems.nl’ gelden slechts bij benadering. Het uiteindelijk aan u geleverde product kan qua kleur, afmeting ed. in zekere mate van deze afbeeldingen of specificaties afwijken. Dit heeft niet tot gevolg dat het product niet aan de overeenkomst beantwoordt.
2. Kennelijke vergissingen of fouten t.a.v. lid 1 van dit artikel binden de onderneming niet.

Artikel 8 - Levering
1. Wij zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de bestellingen. De genoemde levertijden in offertes, aanbiedingen en op de website gelden als een indicatie en gaan in zodra de bestelling definitief is. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend en de termijnen zijn niet fataal. Bij overschrijden van de levertijden geeft dit geen verplichting tot schadevergoeding en geeft klant ook niet het recht de verplichtingen uit de overeenkomst niet na te komen, op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat u aan ons heeft kenbaar gemaakt. Dat kan via de website of op de bestelopdracht zijn gedaan. Op het moment van aflevering gaat het risico over op de klant.
3. Leveringen vinden plaats in het land waar de bestelling geplaatst is. Mocht u willen dat aflevering plaatsvindt in een ander land dan hebben wij het recht extra verzendkosten in rekening te brengen.
4. Wij zijn gerechtigd te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke afzonderlijk kunnen worden gefactureerd.
5. Wij zullen geaccepteerde bestellingen met gepaste spoed na het sluiten van de overeenkomst, maar uiterlijk binnen 30 dagen daarna uitvoeren. Indien de bezorging tot na deze 30 dagen vertraging ondervindt, ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht nadat wij hiervan kennis hebben genomen. Wij zijn dan in verzuim wanneer we door u in gebreke worden gesteld via een aanmaning waarbij we nog een redelijke termijn krijgen om te leveren en wanneer ook dan nakoming uitblijft. Er kan ook een andere leveringstermijn worden afgesproken of er kan worden overeengekomen een ander product te leveren.
6. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan zo spoedig mogelijk, nadat wij daarvan kennis hebben genomen, bericht. U heeft dan het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
7. In geval van ontbinding conform lid 5 en 6 zullen wij de bedragen die eventueel al aan ons zijn betaald onverwijld terugbetalen. U heeft geen recht op schadevergoeding.
8. In geval van openstaande facturen zijn wij gerechtigd de gekochte zaken onder rembours te verzenden, ongeacht enig ander beding.
9. Als u producten of diensten weigert of uw afspraken voor de levering niet nakomt dan hebben wij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen of om direct over de producten te beschikken. De schaden en/of kosten die zijn/worden gemaakt, kunnen we op u verhalen (bijv. vervoerskosten).

Artikel 9 - Retourneren
1. In het geval van retourneren van geleverde producten dient dit binnen 14 dagen na ontvangst te geschieden.
2. Indien u het geleverde niet binnen 14 dagen na ontvangst daarvan op deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt u geacht de levering akkoord te hebben bevonden.
3. U zult tegen ons geen aanspraak kunnen doen gelden nadat u het geleverde in gebruik heeft genomen, dan wel heeft doorgeleverd.
4. Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring en/of niet-betaling van de geleverde producten.
5. De volgende producten kunt u niet retourneren:
• producten die door ons worden geproduceerd conform uw specificaties;
• producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
• producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
• producten die speciaal voor u gemaakt of besteld zijn;
• producten waarvan verpakking duidelijk beschadigd is of niet meer in de originele verpakking aanwezig zijn.
6. Terugzending van de producten moet in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) met het originele of soortgelijk verpakkingsmateriaal en in de staat waarin u deze heeft ontvangen, d.w.z. ongeschonden en onbeschadigd. Rechtstreekse kosten van het terugzenden zijn voor uw rekening.
7. U zult tijdens uw bedenktijd zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakking. U zult de producten slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.8
8. Het herroepingsrecht zoals dat voor consumenten geldt, geldt uitdrukkelijk niet voor u als zakelijke klant.

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud
1. De Ondernemer behoudt zich de eigendom van de geleverde en de te leveren producten voor, totdat al haar vorderingen ter zake van de geleverde en de te leveren producten en diensten geheel door de Afnemer zijn voldaan, waaronder inbegrepen de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een of meerdere overeenkomsten.
2. Indien de Afnemer in gebrek is met de nakoming van zijn verplichtingen, is de Ondernemer gerechtigd de haar toebehorende producten op koste van de Afnemer te (laten)terughalen van de plaats waar zij zich bevinden.
3. Het is Afnemer nimmer toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten op enige wijze te bezwaren of aan derden in gebruik te geven.
4. Indien derden aankondigen een beslag te leggen of een beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten zal Afnemer de Ondernemer onverwijld van op de hoogte brengen. Daarnaast is Afnemer verplicht de beslag leggende derde te informeren over het eigendomsvoorbehoud van de Ondernemer. 5. Afnemer is verplicht de producten vallend onder eigendomsvoorbehoud duidelijk herkenbaar te verplaatsen en op te slaan.
6. Afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren tegen beschadiging, vernietiging of diefstal. Op verzoek van de Ondernemer dient Afnemer de desbetreffende verzekeringspolis te overleggen. 7. Indien Ondernemer zich beroept op haar eigendomsrecht is Afnemer verplicht Ondernemer, of door de Ondernemer aangewezen derden, toegang te geven tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten. 8. Indien Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel beslag op vermogensbestanddelen van Afnemer wordt gelegd is Afnemer verplicht de Ondernemer onmiddellijk daarvan op de hoogte te stellen. 9. Als wij een vordering hebben uit meer dan één overeenkomst cq. leverantie dan worden deze geacht één geheel te vormen, zodat wij onze rechten op alle geleverde zaken kunnen uitoefenen totdat door u aan alle verplichtingen is voldaan.
10. Wij zijn gerechtigd de geleverde zaken die krachtens de voorgaande leden ons eigendom zijn gebleven, terug te nemen door welke terugneming de overeenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd ons recht om alle ten gevolge van de wanbetaling geleden en nog te lijden schade op u te verhalen.

Artikel 11 - Garantie en conformiteit
1. Wij garanderen dat de door ons geleverde producten voldoen aan de wettelijke eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de overeenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.
2. Indien blijkt dat een of meerdere van deze afgeleverde producten verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dienen (alvorens over te gaan tot terugzending) deze gebreken binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk aan ons te worden gemeld (via de website of het op de offerte of factuur vermelde adres).
3. Het eventuele terugsturen van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie), in de staat waarin het product is ontvangen.
4. Indien blijkt dat de geleverde product(en) niet aan de overeenkomst beantwoorden, zullen wij deze producten kosteloos vervangen of herstellen dan wel het betaalde bedrag terugbetalen. Arbeidskosten worden niet vergoed.
5. Als de klacht ongegrond blijkt te zijn, zijn alle kosten die wij hebben gemaakt voor het onderzoek voor uw rekening.
6. Als de garantietermijn is verlopen, zijn alle kosten voor herstel of vervanging voor u.
7. U kunt geen beroep doen op de in lid 1 genoemde garantie indien
• de geleverde product(en) aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld;
• het gebrek het gevolg is van normale slijtage;
• u niet als een zorgvuldig eigenaar voor het behoud ervan heeft gezorgd;
• in strijd met onze aanwijzingen en/of de gebruiksaanwijzing zijn behandeld;
• u de producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
• er anderszins omstandigheden zijn waar wij geen invloed op hebben (zoals weersomstandigheden en schade ontstaan tijdens transport door u).

Artikel 12 - Aansprakelijkheid
1. Iedere aansprakelijkheid voor schade wordt door ons uitgesloten, behoudens onze wettelijke aansprakelijkheid en schade als gevolg van opzet of grove schuld van onze zijde.
2. Onze aansprakelijkheid is nooit hoger dan de factuurwaarde van het deel van de bestelling waar we aansprakelijk voor worden gesteld.
3. Onze aansprakelijkheid is nooit hoger dan het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag in dat specifieke geval.
4. Als er al sprake is van aansprakelijkheid dan kan dat alleen van toepassing zijn voor de directe schade. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder, maar niet limitatief, gevolgschade, schade door gederfde winst of gemaakte kosten om omvang en oorzaak van een schade vast te stellen).
5. Als u onjuiste en/of onvolledige gegevens met ons heeft gedeeld dan zijn wij niet aansprakelijk als daardoor schade ontstaat. Ook zijn wij in dat geval niet verplicht om (deels) nieuwe of vervangende producten te leveren of geld terug te geven.
6. De informatie op de internetsite wordt door ons met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de internetsite aangeboden informatie. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de internetsite of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de internetsite verstrekte informatie en/of schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de internetsite.
7. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor foto’s, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de internetsite, die door derden zijn uitgegeven.
8. Iedere aansprakelijkheid van ons vervalt wanneer u niet binnen één jaar na levering producten of diensten een beroep doet op de tekortkoming en als u ons niet binnen één maand na ontdekking van de (mogelijke) tekortkoming, ons daarvan schriftelijk in kennis stelt. 10. Ondernemer is niet aansprakelijk voor persoons- zaakschade, gevolgschade, waaronder maar niet beperkt tot winstderving, imagoschade en aanspraken van derden, en andere indirecte schade ontstaan door welke oorzaak ook.

Artikel 13 - Intellectuele eigendomsrechten
1. U mag ons werk niet openbaar maken of verveelvoudigen, tenzij wij hiervoor schriftelijke toestemming aan u hebben gegeven. Wij hebben het auteursrecht over alle door of namens ons tot stand gebrachte werken.
2. U blijft eigenaar van de stukken die u aan ons ter inzage heeft gegeven.
3. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op de internetsite en op lay-out en vormgeving van de internetsite zijn van ons en/of onze licentiegevers. U mag geen inbreuk maken daarop, waaronder ook wordt verstaan het maken van kopieën van de internetsite anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de internetsite.

Artikel 14 - Vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens
1. Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de andere partij ontvangen geheim te houden. Dit geldt tevens voor ingeschakelde derden.
2. Informatie is vertrouwelijk als dit door één van de partijen als zodanig is aangeduid.
3. Wanneer wij als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) optreden gelden de volgende bepalingen:
• Wij zijn verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door ons noodzakelijk is voor het correct opstellen en uitvoeren van de overeenkomst.
• Wanneer wij persoonsgegevens verwerken geschiedt dit met de uiterste behoorlijkheid en zorgvuldigheid en overeenkomstig de AVG.
• Wij gebruiken de persoonsgegevens slechts voor zover dit nodig is om u van dienst te kunnen zijn. De persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
• Wij treffen technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau met betrekking tot persoonsgegevens te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.
4. Wanneer de betrokkene een beroep wil doen op één van de rechten die zij op basis van de AVG heeft, dan kan dit verzoek schriftelijk worden ingediend via contact@og-nutrition.com. Wij zullen dit verzoek binnen de wettelijke termijnen in behandeling nemen.

Artikel 15 – Overmacht
1. In aansluiting op het bepaalde in artikel 6:75 BW kan een tekortkoming niet aan de onderneming worden toegerekend in geval van een van de wil van de onderneming onafhankelijke omstandigheid, waaronder oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, (werk)stakingen of uitsluitingen, brand, overstroming, ziekte en/of ongeval van haar personeel, computerstoringen, bedrijfsonderbrekingen en verminderde productie, een tekort aan grondstoffen of verpakkingsmaterialen, transportvertraging, rechterlijk ingrijpen, importbeperkingen of andere van overheidswege opgelegde beperkende maatregelen, alsmede elke andere verhinderende omstandigheid die niet uitsluitend afhangt van de wil van de onderneming, zoals niet-levering of te late levering van zaken en diensten van door de onderneming ingeschakelde diensten. Tevens de gevolgen van een pandemie kunnen de onderneming niet aangerekend worden.
2. Als deze periode langer dan zes maanden duurt, kan iedere partij de overeenkomst ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van enige schade aan de andere partij.
4. In geval van overmacht zullen wij u daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen. U heeft dan binnen 14 dagen na ontvangst van deze mededeling het recht om schriftelijk dat deel van de order te annuleren dat niet is/wordt uitgevoerd. Dit laat onverlet dat u het resterende, wel uitgevoerde, deel wel moet betalen. Opschorting veroorzaakt geen verplichting tot schadevergoeding, zelfs niet als de Onderneming hiervan voordeel van geniet.

Artikel 17 - Geschillen
1. Op alle door en met ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
4. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze voorwaarden en de tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen zullen, voor zover de wet dat toelaat, in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in Maastricht.
5. Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet.

Artikel 18 - Wijziging van deze voorwaarden
1. Wij kunnen altijd, zonder dit vooraf mede te delen, de algemene voorwaarden wijzigen.
2. Wij kunnen wijzigingen van deze voorwaarden bekend maken door dit op onze website te plaatsen of op een andere manier te communiceren. Het is dus aan te raden om de voorwaarden van tijd tot tijd te bekijken. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.

KvK 88494780
Schinveld – Nederland
Tel: +31 85 0803300
Algemene Voorwaarden
Leverings Voorwaarden

Onze producten

Toepassingsschema's

Snelmenu

Copyright © 2023 ISL Marketing & Designkru. All Rights Reserved
crossmenu